ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติเป็นอันดับหนึ่งของโลก การที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางธรรมชาติตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

การสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของยางธรรมชาติ   วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09:00 - 15:30 น. ห้องประชุมออดิทอเรียม (CO-113) อาคารสำนักงานกลาง (CO) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป