เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและแนวทางการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิจัย เพื่อคาดการณ์และประเมินผลกระทบจากการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และต่อตลาดสินค้าและบริการ รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากระบวนการและสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลการวิจัยสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดที่นำไปสู่การขยายผลการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาคส่วนอื่นๆ ของประเทศ โดยที่นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด "เศรษฐกิจสีเขียว" (Green Economy) ที่เป็นกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับโลก เพื่อใช้ในการสร้างความสมดุลในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด และความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนำไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนต่อไป

 

การสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09:00 - 12:00 น. ห้องประชุม CC-404 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)  ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป