ในประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย การให้บริการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป จึงขอรวบรวมแหล่งสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมานำเสนอ ดังนี้

กระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย ๔ หน่วยงาน คือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  กรมธุรกิจพลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ทดแทน และสำนักนโยบายและแผนพลังงาน  ทำหน้าที่ในการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน จัดหาพลังงาน พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน กำหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ และกำกับดูแลควบคุมการดำเนินงานด้านพลังงาน


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการใช้ประโยชน์ จึงมีภารกิจหลัก ในการประเมินสถานภาพและศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท และความหลากหลายทางชีวภาพ สงวน อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู เพื่อดำรงสภาพสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและจัดการใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถปกป้อง คุ้มครอง และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นหน่วยงานดำเนินงานดังกล่าว อยู่ในการกำกับดูแล


องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปัญหาสภาวะเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศของโลกเป็นอย่างมาก การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุประการหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เห็นชอบให้จัดตั้ง "องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)" หรือ อบก. ขึ้นภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ กลั่นกรอง และทำความเห็นเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด รวมทั้งติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคำรับรอง ส่งเสริมพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับคำรับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ มพส. (Energy for Environment Foundation (E for E) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมสำคัญของ มพส. ได้แก่ การจัดตั้งและบริหารงานศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จาก กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการความช่วยเหลือระหว่างประเทศแห่งประเทศเดนมาร์ก โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นผู้บริหารโครงการ ติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ที่ http://www.efe.or.th

มูลนิธิสถาบันพลังงานทดแทน เอทานอล-ไบโอดีเซล แห่งประเทศไทย แนวคิดโครงการผลิตพลังงานทดแทนเอทานอล ไบโอดีเซลในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์น้ำมัน เกิดปัญหาน้ำมันขาดแคลน จึงคิดที่จะหาพลังงานทดแทนอื่นๆ มาใช้แทนน้ำมัน มูลนิธิฯ นี้ จึงได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในวิทยาการด้านการนำพืชผลทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งมีบทบาทในการเสนอนโยบายเพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงเอทานอล ไบโอดีเซล ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเชื้อเพลิงจากพืชผลทางการเกษตร สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลการผลิตพลังงานทดแทน ได้ที่ http://www.ethanol-thailand.com

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.)  เป็นสถาบันวิชาการอิสระ เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ในฐานะหน่วยปฏิบัติของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย มุ่งเน้นการทำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ถูกต้อง และเชื่อถือได้ และผลักดันให้เกิดการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆ ในสังคม เพื่อเชื่อมโยงสู่การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล  และเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมไทย สถาบันฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างขีดความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสของสังคม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนจุดมุ่งหมายของประเทศที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนในกรอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Thailand Energy and Environmental Network : TEENET)
ได้รับความเห็นชอบในการให้การสนับ สนุนโครงการจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการ ข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มีทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้การจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าว ยังช่วยลดความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตลอดจนก่อให้เกิด การเผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในลักษณะเครือข่ายที่ประสานงานกัน ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลดังกล่าวได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสมาชิกเครือข่ายในปัจจุบันประกอบด้วย ๙ หน่วยงาน คือ
      
TEENET-CU (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  ระบบสารสนเทศด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ รวบรวมสถิติด้านพลังงาน รวมถึงข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย ด้านพลังงานของประเทศไทย ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ ข้อสนเทศ และสารคดี เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กระดานข่าวถามตอบปัญหาพลังงาน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
      
TEENET-KMUTT (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)  งานบริการข้อมูลเทคนิค ( TIS ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เข้ามาร่วม ในเครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย ข้อมูลที่หน่วยงาน TIS ได้จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล จะเป็นข้อมูล ที่ได้ผ่านการคัดเลือกแล้ว ซึ่งจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ ที่เกี่ยวกับด้านพลังงานทดแทน และด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลในประเทศ และข้อมูลในภูมิภาคอาเซียน และข้อมูลที่ไม่มีในฐานข้อมูล ในระดับ International ท่านสามารถใช้บริการของ TIS โดยการสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการคิดค่าสมาชิก
      
TEENET-KKU (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โครงการศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระยะ 3 ปีแรกพัฒนาระบบสารสนเทศ 4 ฐานข้อมูล คือ ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมฐานข้อมูลวิชาการ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฐานข้อมูลการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมขนาดย่อมในภาคอีสานและ ระบบสารสนเทศ ด้านแผนผังลมของประเทศไทย
      
TEENRT-AIT (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย)   ศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรพลังงานแห่งภูมิภาค ( RERIC ) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( AIT ) ร่วมอยู่ในเครือข่ายสารสนเทศ ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทยไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในประเทศ และทั่วโลก ซึ่งข้อมูลที่เผยแพร่นั้น จะเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม ฐานข้อมูลด้านที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญองค์กร และฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูล โดยผ่านทาง Internet นอกจากนี้ทาง RERIC ยังเผยแพร่ข้อมูล ของการสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และได้วางแผน การรณรงค์ ให้ความรู้ เพื่อให้คนหันมาใส่ใจ ทางด้านพลังงานทดแทน โดยผ่านทางสื่อโฆษณา ต่างๆ เช่น โปสเตอร์, จดหมายข่าว, แผ่นพับ, วีดีโอและ Internet
      
    
TEENET-CMU (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) โครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TEENET-CMU) จัดตั้งโดยศูนย์บริการข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ (RISE-AT) ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถานเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (BTC) และสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน (EMAC) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วของกระบวนการค้นหา ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต

TEENET-CMU เน้นการคัดเลือกข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถนำมาอ้างอิงหรือประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลหลัก 4 ฐานข้อมูลดังนี้

    * ฐานข้อมูลเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
    * ฐานข้อมูลการอนุรักษ์พลังงาน
    * ฐานข้อมูลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    * ฐานข้อมูลพลังงานความร้อนใต้พิภพ

      
TEENET-DEDE (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)  ศูนย์บริการสารสนเทศ ด้านประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน ( Thailand Energy Efficiency Information Service) เป็นศูนย์บริการและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ด้าน การอนุรักษ์พลังงานอีกทั้งยังเป็นตลาดกลางในการส่งเสริมธุรกิจการอนุรักษ์ พลังงาน โดยจัดทำฐานข้อมูลประกอบด้วย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน โครงงานวิจัยพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน การฝึกอบรมด้านการ อนุรักษ์พลังงาน ดัชนีการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและเศรฐกิจ รวมถึงซอฟแวร์โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น
      
TEENET-FTI (สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) เป็นหน่วยงานหนึ่งในการทำหน้าที่สนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และมีบทบาทในด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลสถิติพลังงานของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน เครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (TEENET) ภายใต้การสนับสนุนของ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน , สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ( สนพ. )
      
TEENET-EFE มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม   หรือ Energy for Environment Foundation (E for E) เป็นหน่วยงานอิสระที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2543 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสาธิตและเผยแพร่เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ส่งเสริมการนำพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เพื่อ การผลิตไฟฟ้าและพลังงาน เผยแพร่ความรู้ แนวความคิด และวิทยาการใหม่ๆ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนงานตามนโยบายของรัฐ
      
    

TEENET-TEI (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย) โดยฝ่ายพลังงาน อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (EIP) เป็นเครือข่ายหนึ่งของโครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย (TEENET) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งฐานข้อมูลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับ ระบบเครือข่ายและการให้บริการ รวมถึงการสื่อสารเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวด ล้อมไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านทาง Internet โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้า กับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และโครงการทางด้านพลังงานในรูปแบบแผนที่ อันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย และวางแผนทางด้านพลังงาน รวมทั้งโครงการและพื้นที่ที่ควรให้การสนับสนุนในอนาคต

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป