ในระบบทางเดินอาหารของคนและสัตว์จะพบจุลินทรีย์จำนวนมาก  ซึ่งสิ่งมีชีวิตเจ้าบ้านนั้นจะได้ทั้งประโยชน์และโทษจากความหลากหลายของจุลินทรีย์เหล่านั้น  ที่มีรายงานการศึกษาพอสมควรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารกับการเจริญเติบโตและสุขภาพของคนและสัตว์ เช่น บทบาทของ Lactobacilli ต่อสุขภาพของมนุษย์  รวมถึงบทบาทต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ การยับยั้งการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ก่อโรคและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน  ทำให้สัตว์เจริญเติบโตดีและลดความเสี่ยงจากโรคระบาด  ดังนั้นการเข้าใจถึงชนิดและความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ รวมถึงกลไกที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของสิ่งมีชีวิตเจ้าบ้าน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ปรับสมดุลย์ของจุลินทรีย์เหล่านั้น  ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร(Feed Additive) รวมถึงการพัฒนาสูตรอาหารให้เหมาะกับสมดุลย์ของจุลินทรีย์ในสัตว์แต่ละช่วงวัย ทำให้สมรรถภาพการผลิตสัตว์สูงขึ้น และลดความเสี่ยงจากยาปฏิชีวนะปนเปื้อนและส่งผ่านเชื้อดื้อยาจากฟาร์มไปสู่ผู้บริโภคได้  (Food Safety)

 

การสัมมนาเรื่อง จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารกับการผลิตสัตว์ (Gut Microbiome)  วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09:00 - 12:00 น. ห้องประชุม CC-308 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป