ด้วยมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี มีอัตราการเติบโตมากว่า 20% ต่อปี และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ และมีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล จากปัจจัยความหลากหลายทางชีวภาพ และความพร้อมด้านเทคโนโลยี แต่จากปัญหาต่างๆ ทั้งด้านนโยบาย กฎระเบียบ และการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยไม่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นการสัมมนาจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพ โอกาส และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส มองปัญหาด้วยปัญญา เพื่อให้สามารถสร้างความเติบโตแก่ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

 

การสัมมนาเรื่อง  จาก ไทย…สู่สากล “ความท้าทายของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร”  วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09:00 - 12:00 น. ห้องประชุม CC 306 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)  ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป