วัคซีนสัตว์ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคระบาดสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เช่น ไก่ สุกร โค และ กระบือ ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแต่เป็นการเลี้ยงเพื่อการยังชีพเท่านั้น ยังเป็นการเลี้ยงเพื่อการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศอีกด้วย ดังนั้นการใช้วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ จึงมีบทบาทมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตทางปศุสัตว์อย่างมีคุณภาพและเพียงพอแก่การบริโภคของประชากรภายในประเทศและสามารถส่งไปจำหน่ายต่างประเทศได้   โรคระบาดสัตว์ที่สำคัญและส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ และสุกร โรคพีอาร์อาร์เอสในสุกร โรคพีอีดีในสุกร และโรคนิวคาสเซิลในไก่ ซึ่งสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของประเทศเป็นอย่างมาก กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายด้านการผลิตวัคซีนสัตว์โดยมุ่งเน้นการผลิตวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญและเกษตรกรได้ใช้วัคซีนที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ ซึ่งมีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ เพื่อลดต้นทุนการผลิตปศุสัตว์ ลดการสูญเสียจากการเป็นโรค ลดภาวะการเกิดโรคระบาด ควบคุมโรคระบาดสัตว์ อีกทั้งทำให้มีการพึ่งพาตนเอง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ

 

การสัมมนาเรื่อง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพสำหรับสุขภาพสัตว์: วัคชีนสัตว์  วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09:00 – 12:00 น. ห้องประชุม CC-305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป