“พลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย” ขอเชิญสัมผัสกับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน ด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เกิดการจ้างงานในพื้นที่ รวมถึงช่วยลดปริมาณการเผาทำลายชีวมวลเหลือทิ้งที่เกิดในชุมชนได้อีกด้วย

 

สัมมนาเรื่อง ธุรกิจ Bio-Energy สร้างเทคโนโลยีสู่ชุมชน  เสวนาหัวข้อ: ธุรกิจ Gasification พร้อมเคล็ดลับการจัดการ Feed Stock อย่างยั่งยืน  วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 13:30 - 16:00 น.
ห้องประชุม CC-405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป