จากการที่สังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยเสริมจะมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อทำให้เกิดบริการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในสถานพยาบาล และการบริการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องจากภายนอก เช่น ณ ที่อยู่อาศัย หรือสถานพักฟื้น เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การสัมมนาประกอบด้วยการเสวนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในประเด็น การนำเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการดูแลผู้สูงอายุ ทำให้เกิดการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถเตือนถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่จะนำมาซึ่งอุบัติเหตุ เพื่อป้องกัน และลดความรุนแรงของความสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์

 

การสัมมนาเรื่อง มิติใหม่ของเทคโนโลยีเพื่อการบริการฟื้นฟูสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ   วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 13:30 - 16:00 น.  ห้องประชุม CC-404 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)  ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป