จากการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society) ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจแบบกรีนและการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลและประสบการณ์การดำเนินธุรกิจแบบ Green/Low-Carbon และการพัฒนาชุมชนและสังคมสู่เส้นทางของ Low-Carbon Destination อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 

การสัมมนาเรื่อง เส้นทางสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 13:30 - 16:30 น. ห้องประชุม CC-307 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)  ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป