การนำเทคโนโลยีชีวสารสนเทศมาพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นสามารถจำแนกออกเป็นสองนัย คือการนำเอาเครื่องมือทางชีวสารสนเทศที่ได้มีการพัฒนามาไปใช้ในการตอบคำถามวิจัยและการนำเอาองค์ความรู้ทางสารสนเทศมาพัฒนาระเบียบวิธีใหม่เพื่อตอบคำถามวิจัย โดยงานทั้งสองด้านนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานหลากหลาย อาทิ การเกษตร การแพทย์ และทรัพยากรชีวภาพ เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลจีโนม ทรานสคริปโตม โปรตีโอม และเมตาโบโลม นำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานของยีน กลุ่มยีน และจีโนมของสิ่งมีชีวิต ทำการออกแบบสร้างซอฟต์แวร์ และพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มความสามารถในการคำนวณงานวิจัยด้านชีวสารสนเทศ ในการรองรับการทำงานวิจัยและข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนและสร้างศักยภาพงานวิจัยด้านชีวสารสนเทศของประเทศให้เข้มแข็ง ดังนั้นการเข้าใจในสถานภาพและแนวโน้มเทคโนโลยีชีวสารสนเทศจึงมีความจำเป็นต่อการพัฒนา ว. และ ท. ในปัจจุบัน

 

การสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ  วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 13:30 – 16:30 น. ห้องประชุม CC-305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)   ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป