หมีน้ำหรือ water bear เป็นสัตว์ในไฟลัมทาร์ดิกราดา (Phylum Tardigrada) โดยทั่วไปร่างกายมักแบ่งเป็น 5 ปล้อง เป็นหัว 1 ปล้องและลำตัว 4 ปล้อง แต่ละปล้องลำตัวมีขา 1 คู่ ดังนั้นจึงมีขาทั้งหมด 4 คู่ ปลายขามีกรงเล็บหรือแผ่นดูดเกาะ ขนาดลำตัวอาจเล็กถึง 0.05 มิลลิเมตรในระยะตัวอ่อนและบางชนิดอาจมีลำตัวยาวถึง 1.5 มิลลิเมตรในระยะตัวเต็มวัย ถิ่นที่อยู่อาศัยพบได้ทั้งบนบก ในน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ในพวกที่อยู่บนบกมักอาศัยอยู่ในที่ชื้นๆ เช่น มอส ไลเคน หรือแทรกอยู่ตามเม็ดทรายตามชายหาด

ที่มา : ชายฉัตร์  บุญญานุสิทธิ์. ""หมีน้ำ" หมีตัวจิ๋วในโลกใบใหญ่" BRT Newsletter. ฉบับที่ 20 (ต.ค. 2549) : 20.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป