เมื่อพูดถึงเชื้อราคนส่วนใหญ่จะนึกแต่โทษที่เชื้อรามีต่อมนุษย์ แต่มีเชื้อราอยู่หนึ่งชนิดคือเชื้อรากินไรที่ให้คุณเพราะมันสามารถใช้กำจัดศัตรูพืชได้ โดยเมื่อฉีดพ่นเชื้อราเหล่านี้บนพืชเชื้อราจะทำลายไรศัตรูพืชได้ เชื้อรากินไรจะเข้าไปเจริญภายในลำตัวไรทำลายเนื้อเยื่อภายในและทำให้ไรตาย นอกจากเชื้อรากินไรจะสามารถกำจัดไรศัตรูพืชโดยตรงแล้วเชื้อรายังสามารถหลั่งสารพิษออกมาซึ่งประกอบด้วยโปรตีนหลายๆ โมเลกุลมาเรียงกันเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่มีฤทธิ์สามารถทำให้การเจริญเติบโตของแมลงและไรผิดปกติไปเช่น หนอนผีเสื้อวัยสุดท้ายไม่สามารถกลายเป็นดักแด้ได้อย่างสมบรูณ์ หากกลายเป็นดักแด้ได้ก็อาจไม่สามารถลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยที่สมบรูณ์ หรือหากสารพิษมีฤทธิ์มากก็จะทำให้ดักแด้ไม่สามารถลอกคราบได้ ส่วนไรศัตรูพืชเมื่อได้รับสารพิษจะไม่ตายในทันทีแต่จะมีปริมาณไข่ลดลงอย่างชัดเจน

ที่มา : อังศุมาลย์  จันทราปัตย์. "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากินไรในการกำจัดศัตรูพืช" BRT Newsletter. ฉบับที่ 21 พิเศษ (มี.ค. 2550) : 80.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป