การเปลี่ยนแปลงระบบการรับส่งโทรทัศน์จากระบบแอนะล๊อกไปสู่ดิจิทัล เป็นการเปลี่ยนครั้งสำคัญของประเทศไทยในรอบสี่สิบปี ซึ่งจะมีการออกอากาศอย่างเป็นทางการในช่วงกลางปี 2557 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผู้ที่รับชมข่าวสารทั่วไปในวงกว้าง ซึ่งจะเกิดได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสังคมและประชาชนทั่วไปจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ในการสัมมนาวิชาการนี้จะเป็นการรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ เกี่ยวกับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงเนื้อหา (Contents) ที่จะเกิดขึ้น


การสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมของประชาชนต่อการเปลี่ยนไปสู่ยุค Digital TV  วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09:00 - 12:00 น. ห้องประชุมบุษกร (NT-106) อาคารเนคเทค (NT) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย   ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป