ปาล์มน้ำมันเป็นพืชพลังงานที่มีความต้องการเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตน้ำมันปาล์มเป็นลำดับที่ 3 รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย และในภาพรวมของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศ จำเป็นที่จะต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นในภูมิภาคอาเซียน โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประเทศให้มีการพัฒนาด้านการเกษตรที่ยั่งยืน ตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์ปาล์มและการปลูกปาล์มสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน จนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปปาล์มน้ำมัน


การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีไทยทำ  วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09:00 – 17:00 น. ห้องประชุมออดิทอเรียม (CO-113) อาคารสำนักงานกลาง (CO) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป