การพัฒนายาและวัคซีนของประเทศไทยเพื่อนำมาใช้ในการป้องกันโรคต่างๆ มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นคงด้านสุขภาพ ลดการนำเข้ายาและวัคซีน เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ปัจจุบันนักวิจัยไทยมีศักยภาพในการวิจัยพัฒนาด้านยาและวัคซีน โดยประสบความสำเร็จในการวิจัยพัฒนาด้านการผลิตยาและวัคซีนระดับห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบทางคลินิก  สวทช. โดยไบโอเทค ร่วมกับ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโรงงานต้นแบบชีววัตถุ เพื่อสร้างศักยภาพโดยมุ่งเน้นให้เป็นโรงงานต้นแบบที่ได้มาตรฐานสากล (PIC/S GMP) สำหรับการผลิตยาชีวภาพ และวัคซีนในระดับการผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อนำไปทดสอบทางคลินิกระยะที่ 1 และ 2 และเป็นหน่วยฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเชื่อมโยงการวิจัยและทดลองในระดับห้องปฏิบัติการกับการผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 

การสัมมนาเรื่อง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพสำหรับสุขภาพ: การผลิตยาชีวภาพและวัคซีน  วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09:00 – 14:30 น. ห้องประชุม CC-405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
 

 

 


 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป