การสัมมนานี้ เป็นการประชุมสัมมนาเพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทยและของนานาชาติ โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลล่าสุดด้านเทคโนโลยี และการวิจัย พัฒนา การขยายตัวของตลาดไทย และตลาดโลก แนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ชีวเศรษฐกิจ (Bioeconomy)  และการดำเนินการด้านมาตรฐาน และการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพระดับประเทศและระดับสากล ในงานสัมมนานี้โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของประเทศ

 

การสัมมนาเรื่อง แนวโน้มและศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09:00 - 12:00 น. ห้องประชุม CC-404 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป