สวทช. และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ขึ้นในประเทศ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญ เนื่องจากมีการปล่อยมลพิษก๊าซต่ำ และตัวรถขณะวิ่งไม่ต้องพึ่งพาพลังงานฟอสซิล นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบจากการขยายตัวของเทคโนโลยีดังกล่าวในภาคขนส่งของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า รวมทั้งเสนอแนวมาตรการรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
 

การสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า   วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09:00 - 12:00 น. ห้องประชุม CC-308 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป