ว่านจักจั่นซึ่งชาวบ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมขุดนำมาเป็นเครื่องรางของขลังโดยเชื่อว่าช่วยให้มีโชคลาภแท้จริงเป็นจักจั่นที่ตายโดยการติดเชื้อราเป็นจักจั่นในระยะตัวอ่อนที่กำลังจะลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยซึ่งขณะนี้จักจั่นมีร่างกายอ่อนแอซึ่งเมื่อเจอกับฤดูฝนที่มีความชื้นสูงจึงมีโอกาสติดเชื้อราแมลงที่อยู่ในธรรมชาติและทำให้จักจั่นเป็นโรคตายในที่สุด เมื่อจักจั่นตายเชื้อราจะสร้างเส้นใยเข้าไปเจริญในตัวจักจั่นและเจริญเติบโตเป็นโครงสร้างสืบพันธุ์ที่ทำหน้าที่สร้างสปอร์เพื่อแพร่พันธุ์เชื้อรามีลักษณะคล้ายเขาอยู่บนหัวจึงทำให้จักจั่นดูเหมือนมีเขา ราแมลงไม่ได้พบเฉพาะกับจักจั่นแต่ยังพบได้ใน หนอน ด้วง แมลงวัน มวน เพลี้ย ผีเสื้อ ปลวก แมลงปอ และแมงมุม ซึ่งชนิดของราที่พบจะแตกต่างกันออกไป ในประเทศไทยมีความหลากหลายของราแมลงสูงมากโดยพบราแมลงกว่า 400 สปีชีส์

ที่มา : สายัณห์  สมฤทธิ์ผล. "ว่านจักจั่น....แค่จักจั่นขึ้นรา" BRT Magazine. ฉบับที่ 27 (ต.ค. 2552-มี.ค. 2553) : 17.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป