ประเทศไทยตั้งอยู่ใน Hotspot ที่เรียกว่า "Indo-Burma" ถูกจัดอันดับอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่ความสำคัญสูงสุด 8 อันดับแรกของโลก ถือเป็นต้นทุนทางธรรมชาติที่มีมูลค่าสูงในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศไทย สวทช. ได้ให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ให้มั่นคงและยั่งยืน มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ที่มีความมหัศจรรย์พบเห็นได้ยาก เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์และขุมทรัพย์ทางทรัพยากรธรรมชาติทั้งในผืนป่าธรรมชาติ น้ำจืด และน้ำทะเล ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ที่มีความหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ งานวิจัยสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตได้

 

การสัมมนาเรื่อง มหัศจรรย์ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย   วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09:00 – 12:00 น. ห้องประชุม CC-307 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)  ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป