อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลายสูง โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดให้กับอุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ปัจจุบันแนวทางงานวิจัยมีการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอาหาร/อาหารสัตว์ โดยใช้เป็นต้นเชื้อจุลินทรีย์สำหรับ อาหารหมัก ประยุกต์ใช้โปรไบโอติกส์ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ รวมถึงงานวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อเป็นแหล่งผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัว การพัฒนาจุลินทรีย์/เอนไซม์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุดิบในประเทศ และสามารถผลิตได้ในราคาที่สามารถแข่งขันได้กับเอนไซม์จากต่างประเทศจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าในระยะยาว

การสัมมนาเรื่อง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ: ศักยภาพเทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์  วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09:00 – 15:00 น. ห้องประชุม CC-305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป