เมื่อปี พ.ศ. 2548 ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีก (ไข้หวัดนก) ที่ติดต่อมาสู่คนได้ และมีอัตราการเสียชีวิตสูงมากกว่า 50% ซึ่งวัคซีนนับเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในการรับมือกับการระบาดใหญ่ของ โรคไข้หวัดใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น งานนโยบายและจัดการความรู้ สวทช. เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าว เพื่อเสนอยุทธศาสตร์ในการตัดสินใจในการเตรียมความพร้อมต่อการระบาดใหญ่ของ โรคไข้หวัดใหญ่ในด้านวัคซีน ทั้งนี้รายละเอียดของยุทธศาสตร์ปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าวนี้

{pdf=http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_view/181-?tmpl=component&format=raw|720|500}

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป