สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีเป้าหมายมุ่งเน้นและสนับสนุนให้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน จึงได้สนับสนุนการศึกษาองค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาและการเพาะเลี้ยงเห็ด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยและความสำเร็จของชุมชนในการอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากผืนป่าในการผลิตเห็ดเพื่อเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้ง ให้ความรู้และความเข้าใจกับชุมชนเพื่อระวังเห็ดพิษบางชนิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดที่กินได้
 

การสัมมนาเรื่อง การเพาะเลี้ยงเห็ดในชุมชน วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 13:30 – 16:30 น. ห้องประชุม CC-404 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)  ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป