ระบบนำส่งยา (drug delivery system) คือ การเตรียมยา/วัคซีนในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์เช่นควบคุมการปลดปล่อยยาในปริมาณและระยะเวลาที่กำหนด นำส่งยาไปยังบริเวณหรืออวัยวะเป้าหมายเพื่อลดผลข้างเคียงหรือทำให้เกิดผลสูงสุดในการรักษา ประเทศไทยมีงานวิจัยเกี่ยวกับระบบนำส่งยาและวัคซีน นำมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ยา/วัคซีนสำหรับคน อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และสุขภาพสัตว์ ตัวอย่างกลุ่มยา ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการควบคุมการปลดปล่อยยาทางสัตวแพทย์ ได้แก่ ยาต้านจุลชีพ ยากำจัดหนอนพยาธิ วิตามิน แร่ธาตุ สารกระตุ้นการเจริญเติบโตต่างๆ และฮอร์โมน เป็นต้น งานวิจัยบางส่วนนักวิจัยได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการตอบโจทย์ที่ผู้ใช้ต้องการด้วย สวทช. จึงจัดให้มีการประชุมเรื่องดังกล่าวเพื่อเผยแพร่สถานภาพ ทิศทางงานวิจัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระบบนำส่งยา ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานวิจัยต่อไปในอนาคต 

การสัมมนาเรื่อง “เทคโนโลยีระบบนำส่งกับการประยุกต์ใช้”   วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 13:30 - 16:30 น. ห้องประชุม CC-308 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
 ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป