เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิ.ย. 2553 ศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) จัดงานเสวนา “360 องศากับกับปัญหาแม่อุ้มบุญ” ณ อาคาร สวทช. อาคารวิจัยโยธี โดยมี   ศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นพ.สมชาย สุวจนกรณ์ สูติ-นรีแพทย์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพระรามเก้า และนางเอ(นามสมมุติ)คุณแม่ที่ใช้บริการ “แม่อุ้มบุญ” มาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ....หรือ กฎหมายอุ้มบุญที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ


ประเด็นที่น่าสนใจ

  1. การตีความภาษากฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอุ้มบุญ
  2. กฎหมายอุ้มบุญครอบคลุมเทคโนโลยีทางการแพทย์ไว้หมดหรือไม่
  3. กรณีศึกษาของ “แม่อุ้มบุญ” ที่เกิดเป็นปัญหาทั้งของไทยและต่างประเทศ
  4. ประเด็นทางกฎหมายกับจริยธรรม เกี่ยวกับ แม่อุ้มบุญ
  5. ฟังทรรศนะจาก คุณแม่ที่ใช้บริการ “แม่อุ้มบุญ”

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป