ปัจจุบันมีการหันมาใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิล พลังงานทดแทนที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง ได้แก่ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ประเทศไทยได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ต่อวันประมาณ 18.2 MJ/m2 ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตน้ำร้อนสำหรับใช้ในระบบทำความเย็น เช่น ระบบปรับอากาศชนิดดูดซึม เป็นระบบที่ใช้พลังงานความร้อนแทนพลังงานไฟฟ้า ที่สำคัญยังใช้น้ำเป็นสารทำความเย็นไม่เป็นอันตรายเหมือนกับสาร CFC ที่ใช้ในเครื่องชนิดอัดไออีกด้วย เนื่องจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ยั่งยืน มีปริมาณมาก การใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานให้กับเครื่องปรับอากาศชนิดดูดซึมนี้มีจุดเด่นในการช่วยลดปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคาร จึงเป็นที่มาของการเสวนาสถานภาพและทิศทางเทคโนโลยี Solar Thermal Cooling ในประเทศไทยเพื่อรับทราบถึงมุมมองจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยถึงแนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศชนิดดูดซึมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Thermal Cooling Air) ในอนาคต

 

การเสวนาเรื่อง สถานภาพและทิศทางเทคโนโลยี Solar Thermal Cooling สำหรับประเทศไทย วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 13:30 - 16:30 น. ห้องประชุม CC-307 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)  ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป