โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดเชื้อที่สำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย โดยมียุงลายที่มีเชื้อไวรัสเด็งกี่เป็นพาหะนำโรค ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรค อาทิ การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว ภาวะโลกร้อน รวมทั้งการขาดมาตรการควบคุมยุงลายนำโรคที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกและยาที่จำเพาะต่อโรค จึงทำได้เพียงการรักษาตามอาการของโรคเท่านั้น สวทช. ให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยไทยในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกหลายชนิด ได้แก่ วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์แบบพันธุวิศวกรรม วัคซีนดีเอ็นเอ วัคซีนชนิดอนุภาคเสมือน และวัคซีนที่เพิ่มจำนวนได้ 1 รอบ วัคซีนเหล่านี้อยู่ในระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพในสัตว์ทดลอง โดยวัคซีนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในขณะนี้ คือ วัคซีนชนิดเชื้อเป็น
อ่อนฤทธิ์แบบพันธุวิศวกรรมในระดับห้องปฏิบัติการ หากวัคซีนดังกล่าวมีความปลอดภัยและสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองได้ดี จะสามารถดำเนินการทดสอบในอาสาสมัครในระยะต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาไปสู่การผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมในอนาคต
 

การสัมมนาเรื่อง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพสำหรับสุขภาพ: การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศไทย วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 13:00 – 16:30 น.  ห้องประชุม CC-306 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)  ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป