ปัจจุบันมีถังก๊าซธรรมชาติแรงดันสูงที่ติดตั้งบนรถยนต์ประมาณ 500,000 ใบ ที่ถูกติดตั้งใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากเหตุการณ์อุบัติเหตุ เช่น รถยนต์เกิดไฟไหม้ ถังก๊าซระเบิด จึงเป็นประเด็นความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยสาธารณะที่อาจเกิดขึ้นได้จากการที่ถังรับแรงดันสูงเกินกว่า 200 บาร์ในการใช้งาน ทั้งนี้การตรวจสอบตามมาตรฐานสากลแบบวิธี Visual Inspection ต้องใช้เวลานาน เนื่องจากต้องถอดถังออกมาตรวจทั้งหมด และมีขั้นตอนถอดและติดตั้งกลับที่ยุ่งยาก แต่ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า “อะคูสติกอีมิสชั่น” ที่นักวิจัยได้พัฒนาขึ้น ช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการตรวจสอบลงอย่างชัดเจน  โดยเป็นเทคโนโลยีการตรวจสอบที่ทำได้ง่ายและมีความน่าเชื่อถือทดแทนการตรวจสอบแบบเดิม การจัดเสวนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล ถึงมาตรฐานการตรวจสอบถังบรรจุก๊าซธรรมชาติ แนวทางและความเป็นไปได้ในการนำระบบอะคูสติกอิมิสชั่นมาใช้เพื่อการตรวจสอบถังก๊าชธรรมชาติแรงดันสูง เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคต

 

การสัมมนาเรื่อง วิศวกรรมพื้นผิวและการตรวจสอบด้วยอะคูสติกอีมิสชั่น วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 13:30 - 16:00 น.  ห้องประชุม CC-301 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)  ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป