“วิทยาศาสตร์สร้างชาติ” หลายท่านอาจมีคำถามว่าคำกล่าวนี้จะเป็นจริงได้หรือ หลายประเทศที่พัฒนาแล้วใช้ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานรากของการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยให้เข้มแข็งนั้นต้องอาศัยการผลักดันและการขับเคลื่อนเชิงนโยบายอย่างจริงจัง ภายใต้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกฝ่าย เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม. ..   ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะมาร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อนำพา “ไทย” ให้ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

การสัมมนาเรื่อง Fight for Science : การบ้านการเมือง กับการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09:00 - 12:30 น.
ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (SSH) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป