การเลียนแบบของแมลงเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่ทำให้มันรอดพ้นจากศัตรูเป็นการที่แมลงชนิดหนึ่งมีลักษณะรูปร่างหรือสีสันเหมือนกับแมลงอีกชนิดหนึ่ง โดยมี 2 รูปแบบของการเลียนแบบคือ 1. แมลงที่เป็นต้นแบบมักจะเป็นอันตรายหรือมีรสชาติที่ไม่พึงประสงค์สำหรับผู้ล่า ส่วนแมลงที่เป็นตัวเลียนแบบซึ่งมีสีสันและรูปร่างคล้ายกับแมลงต้นแบบจะเป็นแมลงที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ล่า ดังนั้นโชคดีทำให้แมลงที่เป็นตัวเลียนแบบไม่ถูกจับกินโดยผู้ล่าไปด้วย ตัวอย่างเช่น ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดาซึ่งเป็นแมลงตัวต้นแบบที่มีพิษอยู่ตามเกล็ดที่ปกคลุมลำตัวกับผีเสื้อกะทกรกธรรดาซึ่งเป็นแมลงตัวเลียนแบบที่มีลวดลายคล้ายคลึงกับผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดาและไม่มีพิษ ส่วนรูปแบบที่ 2 ทั้งแมลงต้นแบบและแมลงเลียนแบบมีลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ล่าและมีรูปร่างและสีสันที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดากับผีเสื้อหนอนข้าวสารลายเสือ

ที่มา : นันทศักดิ์  ปิ่นแก้ว. "การเลียนแบบ (Mimicry)" BRT Magazine. ฉบับที่ 26 (ธ.ค. 2551) : 30-31.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป