ตั๊กแตนมีวิธีปรับตัวไม่ให้เป็นเป้าสายตาของศัตรูโดยกลไกที่เรียกว่า การพรางตัว หรือ Camouflage ตั๊กแตนที่สามารถพรางตัวกับกิ่งไม้ได้เรียกว่า ตั๊กแตนกิ่งไม้ และตั๊กแตนที่สามารถพรางตัวกับใบไม้ได้เรียกว่า ตั๊กแตนใบไม้ ตั๊กแตนกิ่งไม้จะมีสีและรูปร่างคล้ายกิ่งไม้มันจะหลบจากศัตรูโดยการเกาะอยู่นิ่งๆ ตามกิ่งไม้หรือโหนตัวเองไปมาตามกิ่งไม้เพื่อให้ดูเหมือนกิ่งไม้ถูกลมพัด ส่วนตั๊กแตนใบไม้จะมีสีและรูปร่างเหมือนใบไม้มันจะหลบจากศัตรูโดยการพยายามปรับรูปร่างให้คล้ายใบไม้ ตั๊กแตนใบไม้บางชนิดจะมีสีเขียวทั้งหมดเหมือนใบไม้สดบางชนิดมีสีเขียวและสีน้ำตาลไหม้ตามขอบลำตัวดูเหมือนใบไม้แห้ง

ที่มา : นันทศักดิ์  ปิ่นแก้ว. "การพรางตัว (Camouflage)" BRT Magazine. ฉบับที่ 26 (ธ.ค. 2551) : 30-31.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป