มีรายงานว่าประเทศไทยมีกล้วยไม้ป่าประมาณ ๑,๒๐๐ ชนิด เป็นกล้วยไม้ป่าเฉพาะถิ่นของไทยถึง ๑๗๐ ชนิด กล้วยไม้เฉพาะถิ่นเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความเฉพาะเจาะจงต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่เขาเขียวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นางสาวอมรรัตน์ บัวคล้ายและ ดร. ต่อศักดิ์ สีลานันท์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบกล้วยไม้เฉพาะถิ่นของประเทศไทย ๔ ชนิด และเป็นกล้วยไม้ที่หายากถึง ๓ ชนิด ได้แก่ Calanthe hirsuta Seidenf, Dendrobium ciliatilabellum Seidenf., Gastrodia rutilans Seidenf. นอกจากนี้ยังพบกล้วยไม้ที่ไม่เคยรายงานมาก่อนในประเทศไทย ๑ ชนิด คือ Bullbophyllum angustifolium (Blume) Lindl.


ที่มา: BRT Newsletter 20 (ต.ค. 29) : 38

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป