เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกับศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ศรภอ.) และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาิวิทยาลัย จัดงานเสวนา "ร้อนปนฝนเกิดอะไรขึ้นกับฤดูหนาวของไทยในปี 2553" ที่อาคารเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมวิเคราะห์และสรุปบทเรียนถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสภาพอากาศของประเทศไทย

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป