ผู้ป่วยโรคออทิสติก กลุ่มแรงงานใหม่ ในวงการไอที

บริษัทไมโครซอฟท์ ริเริ่มโครงการนำร่องใน การจ้างผู้ป่วยโรค ออทิสติกเป็น พนักงานประจำ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีนโยบายส่งเสริมการสร้างความหลากหลายในสถานที่ทำงาน โดยบริษัทและผู้ประกอบการต่างๆ ต้องให้โอกาสที่เท่าเทียมแก่ลูกจ้างทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสมรรถภาพทางร่างกายแบบใดๆ ล่าสุด บริษัทไมโครซอฟท์ ได้เปิดโอกาสให้คนกลุ่มใหม่คือ ผู้ป่วยโรคออทิสติก เข้าเป็นพนักงานประจำ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

โครงการนี้ นอกจากจะทำให้ไมโครซอฟท์สามารถมีพนักงานที่หลากหลายได้แล้ว นี่อาจจะเป็นโอกาส ให้บริษัทไมโครซอฟท์ค้นพบอัจฉริยะด้านการประกอบการธุรกิจได้ เนื่องจากมีการศึกษาหนึ่งพบว่า ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จหลายคนมีอาการแอสเพอร์เกอร์ (Asperger syndrome) หรือความผิดปกติที่ยีนส์ที่มีผลต่อความสามารถในการเข้าสังคม บทความ หนึ่งที่ชื่อว่า “The Autism Advantage” ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร New York Times ฉบับหนึ่งในปี พ.ศ. 2555 กล่าวว่า บริษัทไอทีจำนวนมาก ประสบปัญหาในการหาพนักงานที่สามารถรับมือกับงานที่ต้องวิเคราะห์ รหัสที่มีรายละเอียดสูง บริษัท Specialisterne จึงเห็นว่ากลุ่มผู้ป่วย โรคออทิสติกสามารถเป็นทางออกหนึ่ง เพราะแม้ว่าพวกเขาจะขาด ความสามารถในการเข้าสังคม แต่พวกเขามีสมาธิสูงและมีความสามารถ ในการวิเคราะห์และจดจำที่เหนือกว่าคนทั่วไป ซึ่งความสามารถนี้เป็น สิ่งที่หน่วยงานไอทีต้องการ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิด โอกาสให้ผู้ป่วยโรคออทิสติกได้ดำเนินชีวิตในสังคมเช่นคนอื่นๆ ด้วย

เปิดประตูความร่วมมือ ด้านสะเต็มศึกษาระหว่าง ไทย-สหรัฐฯ
ผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงการต่างประเทศของไทยร่วมประชุมกับ 17 หน่วยงานของสหรัฐฯ  ที่มีภารกิจด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 การหารือในครั้งนี้ได้เปิดประตูสู่ ความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ผู้นำคณะจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  สสวท. และกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางมาร่วมประชุมกับหน่วยงานของสหรัฐฯ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่มีภารกิจด้านสะเต็มศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 โดยมีนายกฤษฎา ธาราสุข อัครราชทูตประจำ (วต.) สำนักงานที่ปรึกษาด้าน- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ให้การต้อนรับ

ประเด็นการหารือมี 7 หัวข้อเพื่อตอบสนอง ความต้องการในการพัฒนาสะเต็มศึกษาด้านต่างๆ ของไทย ดังนี้

  1. การพัฒนาสะเต็มศึกษาเพื่อ สังคมและมาตรฐานหลักสูตรสะเต็มศึกษา
  2. การสื่อสารและการบูรณาการในสังคม
  3. การวางแผน และการตัดสินใจเชิงนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของ ข้อมูลด้าน วทน.
  4. ความสำคัญและผลของการ สร้างความหลากหลายในวงการสะเต็มศึกษา
  5. การสื่อสารและการให้ความรู้แก่สาธารณะ
  6. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสะเต็ม ศึกษา นวัตกรรม และการนำเอางานวิจัยออกสู่ตลาด

หลังจากการประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ได้สรุปข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการในอนาคตสำหรับประเทศไทย ดังนี้

  1. ประเทศไทยจะมีโครงการพัฒนาความร่วมมือทางด้านสะเต็มศึกษาร่วมกับสหรัฐฯ โดยมีกรอบเวลา (Time frame) ในการดำเนินงานระยะแรกเป็นเวลา 3 ปีจากปัจจุบัน
  2. ระบุหน่วยงานสำคัญที่รับผิดชอบ (key players) ของประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตรในสหรัฐฯ
  3. ประเทศไทยจะพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์กับพันธมิตรต่างชาติเป็นแบบได้รับประโยชน์ร่วมกัน  (mutual benefit) คือ ต่างฝ่ายต่างสนับสนุนประเทศของตนเองในการให้ความร่วมมือและได้รับ ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย
  4. ระบุโครงการที่สำคัญๆ เพื่อมุ่งให้การสนับสนุน โดยเฉพาะโครงการที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว และริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อเติมช่องว่างของโครงการที่มีอยู่แล้ว

การใช้เซลล์ต้นกำเนิดทดสอบ ความสามารถในการต้านทานเชื้อพิษสุนัขบ้า
(ที่มา: Science Daily/ Texas A&M AgriLife วันที่ 19 มี.ค. 2558
(HEADLINE: Stem cells help researchers peg rabies resistance
LINK: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150319091938.htm)

นักวิจัยจากสถาบัน Texas A&M AgriLife Research ได้พัฒนาการใช้เซลล์ต้นกำเนิดเพื่อ พิจารณาถึงความไวในการตอบสนองและความ สามารถในการต้านทานต่อเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า

Dr. Deeann Wallis ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้าน ชีวเคมีและชีวฟิสิกส์สถาบัน Texas A&M AgriLife Research กล่าวถึงงานวิจัยนี้ โดยพยายามที่จะ ศึกษาการมีปฏิสัมพันธ์ของเชื้อก่อโรค (เช่น แบคทีเรีย ไวรัส) ยารักษาโรค และรังสี ที่ส่งผล ต่อยีนที่เฉพาะเจาะจงของมนุษย์ ซึ่งวิธีการ ใหม่นี้จะทำให้สามารถทราบข้อมูลยีนที่เกี่ยวกับความไวในการตอบสนองและความสามารถใน การต้านทานต่อสารบางอย่างได้

หุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ของทารก
(ที่มา: Science Daily/ Indiana University วันที่ 18 มี.ค. 2558
HEADLINE: Robot model for infant learning shows bodily posture may affect memory and learning
LINK: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150318153916.htm)

Linda Smith ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย Indiana Bloomington College of Arts and Sciences’ Department of Psychological and Brain Sciences ร่วมมือกับนักประดิษฐ์หุ่นยนต์จาก ประเทศอังกฤษและนักจิตวิทยาพัฒนาการจากมหาวิทยาลัย University of Wisconsin-Madison ประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้สร้างสรรค์หุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ของเด็กเล็ก มีการนำเสนอวิธีการใหม่ในการเรียนรู้ ทางด้านวัตถุ เช่น คำ การจดจำทางกายภาพของวัตถุ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับตำแหน่งของร่างกาย นักวิจัยสร้างหุ่นยนต์ที่มีสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เหมือนกับเด็กซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเด็ก โดยศึกษาความสามารถทางสมอง เช่น ความจำ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับตำแหน่งของวัตถุ นอกจากนี้ Smith กล่าวเพิ่มว่า ตำแหน่งของร่างกายมีบทบาทสำคัญในเรื่องของความจำอีกด้วย คนเราสามารถลืมได้ ถ้าหากร่างกายมีการเคลื่อนย้าย

สมองของคนเราจะเป็นอย่างไรเมื่อเล่นวิดีโอเกมส์
โดย Leonardo Marengo
http://latinamericanscience.org/2014/08/what-happens-in-our-brain-when-we-play-video-games/
วิดีโอเกมส์มีการผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านสันทนาการ จากการสำรวจในปัจจุบัน คนจำนวนมากกว่า 1 พันล้านคน เล่นวิดีโอเกมส์ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเกมส์หรือโทรศัพท์มือถือ นักวิจัยจึงทำการศึกษาว่า เกิดอะไร ขึ้นในสมองของคนเมื่อคนเราเล่นวิดีโอเกมส์ และมีส่วนในการสนับสนุนการทำงานของระบบประสาท ของมนุษย์อย่างไร

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าวิดีโอเกมส์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีอิทธิพลต่อการฝึกสมอง เปรียบ เสมือนกิจกรรมที่ฝึกทางกายภาพ กลุ่มนักวิจัยในประเทศอาร์เจนตินามีการพัฒนาชุดวิดีโอเกมส์ เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการศึกษาของเด็กเยาวชน ในปัจจุบันการวิจัยสามารถบ่งชี้ได้ว่า วิดีโอเกมส์มีส่วนในการพัฒนาทางจิตใจและพัฒนากลีบสมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นส่วนที่มีการ เชื่อมโยงต่อกระบวนการของความสนใจและหน้าที่ในการดำเนินการ ความสามารถเหล่านี้เป็น สิ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน ตัดสินใจ และการพิจารณาความถูกต้อง โดยศึกษา เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่เล่นวิดีโอเกมส์เป็นประจำ (มากกว่า 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) กับผู้ที่ไม่ค่อย ได้เล่นวิดีโอเกมส์

วิธีการใหม่ในการตรวจสอบการผลิตโปรตีน
(ที่มา: Science Daily/ Albert Einstein College of Medicine วันที่ 19 มี.ค. 2558
(HEADLINE: Microscope technique reveals for first time when and where proteins are made
LINK: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150319143329.htm)
นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาเทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์เรืองแสงเป็น ครั้งแรกที่แสดงให้เห็นบริเวณและช่วงเวลาที่มีการผลิตโปรตีน ทำให้นักวิจัยสามารถสังเกต mRNAs ได้โดยตรง ในขณะที่มีการแปลรหัส ในโปรตีนในเซลล์ที่มีชีวิต ทำให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์ความผิดปกติ ในการสังเคราะห์โปรตีนในกระบวนการเกิดโรคของมนุษย์ โดยรวมถึง โรคอัลไซเมอร์ และความผิดปกติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำ

นักวิทยาศาสตร์จาก Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva ได้พัฒนาเทคนิค กล้องจุลทรรศน์เรืองแสงแบบใหม่ซึ่งสามารถบ่งบอก ได้ถึงบริเวณและช่วงเวลาที่มีการผลิตโปรตีนในเซลล์ สิ่งมีชีวิต ซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสังเกต mRNAs (messenger RNA) หรือตัวกลางในการ นำรหัสของดีเอ็นเอมาแปลเป็นโปรตีนในกระบวน การสร้างโปรตีนของแต่ละโมเลกุลที่เกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเทคนิคนี้ทำสำเร็จในเซลล์ที่มีชีวิตของ มนุษย์และเซลล์แมลงหวี่ และยังสามารถบ่งบอก ถึงความผิดปกติในการสังเคราะห์โปรตีนที่จะนำไปสู่พัฒนาการที่ผิดปกติและกระบวนการเกิดโรคของมนุษย์ ซึ่งรวมทั้งการเกิดโรคอัลไซเมอร์ และความ ผิดปกติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำ


แหล่งที่มาข้อมูล: สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา. (2558). รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน เดือนมีนาคม 2558. เข้าถึงได้ที่ รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป