เยี่ยมชม NASA Goddard Space Flight Center มลรัฐ Maryland ประเทศสหรัฐฯ
ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมคณะข้าราชการและ ผู้ที่เกี่ยวข้องจากสถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงวอชิงตัน  สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงวอชิงตัน  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนภายในสหรัฐอเมริกา สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทหารอากาศ และตัวแทนนักศึกษาไทยที่ ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยของ The National Aeronautics and Space Administration (NASA) หรือองค์การ NASA ณ ศูนย์ NASA Goddard Space Flight Center มลรัฐ Maryland ประเทศสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 โดยมี Dr. Colleen Hartman ซึ่งเป็น Deputy Director for Science, Operations & Program Performance ให้การต้อนรับ

การกลายพันธุ์ของยีนแบบสุ่มที่นำไปสู่การเกิดมะเร็ง
ที่มา: Science Daily: John Hopkins Medicine วันที่ 1 ม.ค. 2558
HEAD: Bad Luck of random mutations plays predominant role in cancer, study shows
LINK: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150101142318.htm

Robert Vogelstein แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาจากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University School of Medicine กล่าวถึง ปัจจัยหลัก 3 ประการของการเกิดมะเร็ง คือ การกลายพันธุ์ของเซลล์ สิ่งแวดล้อม และพันธุกรรม นักวิจัยจากศูนย์ Johns Hopkins Kimmel Cancer Center ได้นำเสนอการใช้ทฤษฎีทางสถิติเพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนแนวความคิดของ การแบ่งเซลล์ต้นกำเนิดทั้งหมดและการพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งที่เกิดจากปัจจัยทั้ง 3 นี้ โดยเปรียบเทียบ ในเนื้อเยื่อหลายชนิด สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกลายพันธุ์แบบสุ่มที่เกิดขึ้นเมื่อเซลล์ต้นกำเนิดเกิด การแบ่งตัว จากการศึกษา พบว่า 2 ใน 3 ส่วนของผู้ใหญ่ที่เกิดมะเร็งนั้น สาเหตุสำคัญเกิดจาก การกลายพันธุ์ของยีนทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตขึ้น และ 1 ใน 3 ส่วนที่เหลือนั้นเกิดโรคมะเร็ง เนื่องจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและยีนที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Cristian Tomasetti ผู้ช่วยแพทย์ด้านเนื้องอกวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า อัตรา 2 ใน 3 ของเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นจาก การกลายพันธุ์แบบสุ่มของเซลล์ต้นกำเนิดในขณะที่มีการแบ่งตัวนั้น ไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่ สามารถทำการรักษาได้ทันหากตรวจพบเซลล์มะเร็งได้ในช่วงต้นและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต

การผลิตไบโอเอทานอลจากเศษเหลือในการแปรรูปอาหารของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศเม็กซิโก
(ที่มา: Science Daily / Investigación y Desarrollo วันที่ 4 ม.ค. 2558
HEADLINE: Production of 500 daily litres of bioethanol from food waste
LINK: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150104152307.htm)


Lorena Amaya Delgado นักวิจัยจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม สถาบัน Center for Research and Assistance in Technology and Design of the State of Jalisco (CIATEJ) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศเม็กซิโก เป็นสถาบันที่ให้การสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ได้พัฒนาการผลิตพลังงานชีวภาพจากเศษเหลือใน กระบวนการผลิตธัญพืชของโรงงานอุตสาหกรรม พลังงานที่ได้อยู่ในรูปของเอทานอล ซึ่งกระบวน การดังกล่าวเกิดจากกระบวนการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตจากเศษเหลือในกระบวนการแปรรูปข้าวโพด ซึ่งเป็นธัญพืชที่มีแป้ง เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลสในปริมาณสูง มีการใช้เอนไซม์ เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสและมีการใช้ยีสต์ที่ทนทานต่อเอทานอล ซึ่งแสดงนัยว่า ในกระบวน การหมักจะมีความเข้มข้นของน้ำตาลสูงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น นอกจากนี้ นักวิจัยมีการออกแบบสภาวะการหมักตัวอย่างตามกระบวนการผลิตไบโอเอทานอลในห้องปฏิบัติ การ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ และโรงงานต้นแบบ ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานทางด้าน วิศวกรรมในกระบวนการผลิตไบโอเอทานอลในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทำการผลิตเอทานอล จำนวน 500 ลิตรต่อวัน

การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบฮอร์โมนเอสโทรเจน
(ที่มา: Science Daily/ The University of Texas at Arlington วันที่ 2 ม.ค. 2558
HEADLINE: More efficient, sensitive estrogen detection developed
LINK: http://www.sciencedaily.com/releases/1999/10/991021094811.htm)

อร์โมนเอสโทรเจน (Estrogen) หรือฮอร์โมนเพศหญิงมีความสำคัญต่อการทำงานทางชีวภาพของ ร่างกาย ไม่ใช่เพียงช่วยในเรื่องพัฒนาการทางเพศและการสืบพันธุ์เท่านั้น แต่ยังช่วยปรับหลายกระบวนการที่มี ผลต่อสุขภาพและการเกิดโรคในคนและสัตว์อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ฮอร์โมนเอสโทรเจนยังเชื่อมโยงกับ การเติบโตของเนื้องอกไปจนถึงการสูญเสียเซลล์ประสาทในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ การตรวจสอบฮอร์โมน เอสโทรเจนที่มีปริมาณน้อยในเลือดหรือสารคัดหลั่งนั้น ยังเป็นไปค่อนข้างยากสำหรับการทดสอบในห้อง ปฏิบัติของนักวิจัยทางด้านสุขภาพ

การเชื่อมโยง Platforms เพื่อการแบ่งปันและ วิเคราะห์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของโลก
ที่มา: ประชุม หัวข้อ Linking International Science, Technology and Innovation (STI) Knowledge Platforms and Analytic

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) มีความเชื่อมโยงและผลกระทบในระดับ นานาประเทศมากยิ่งขึ้น ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสนใจในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน STI ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับสถาบันหรือระดับบุคคล

การพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Open source เป็นกลยุทธ์ หนึ่งในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน STI วัตถุประสงค์หนึ่งของเครื่องมือดังกล่าว คือ การสร้างความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลในระยะยาวที่ช่วยให้เกิดการพัฒนามาตรฐาน การเข้าถึงฐานข้อมูล และเครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆ รวมถึง ทัศนคติต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสู่การขยายโอกาส การเชื่อมโยง และความเคลื่อนไหวด้าน STI ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนวิทยาศาสตร์ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสหรัฐฯ หลายหน่วยงาน มีนโยบายสนับสนุน การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน STI หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ คือ Department of State (DOS), National Science Foundation (NSF), U.S. Food & Drug Administration (FDA) และ American Association for the Advancement of Science (AAAS) เป็นต้น


แหล่งที่มาข้อมูล: สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา. (2558). รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน เดือนมกราคม 2558.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป