ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมของประเทศเวียดนาม ดังนี้

ประเทศเวียดนามมีหน่วยงานหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology : MoST) และมีหน่วยงานด้านนโยบาย คือ National Council of Science and Technology Policy : NCSTP) ซึ่งจะคล้ายคลึงกับประเทศไทย โดยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมของประเทศเวียดนามถูกพัฒนาขึ้นในบริบทของยุทธศาสตร์เฉพาะ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับปี 2003 - 2010 โดยเริ่มต้นในปี 2004 รัฐบาลได้เสนอการปฏิรูปในหลายรูปแบบสำหรับการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงแนวทางใหม่ในการถ่ายโอนเทคโนโลยีและปัจจุบันคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับปี 2011 - 2020 เทียบได้กับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฉบับที่ 1 (2554 - 2564)

เรียบเรียงข้อมูลโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. งานสมองไหลกลับ


ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าถึงได้ที่ เว็บไซต์ข้ออมูลแหล่งสารสนเทศอาเซียนและงานวิจัยอาเซียน : Ministry of Science and Technology (MoST) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป