กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม Ministry of Science Technology and Innovation : MOSTI ของประเทศมาเลเซีย มีโครงสร้างการบริหารงานด้านการวิจัยของ MOSTI แบ่งได้ 5 คลัสเตอร์ ได้แก่

 1. Biotechnology Division มีหน้าที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะให้บริการและอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโปรแกรมภายใต้นโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีภาพของมาเลเซีย
 2. ICT Division อยู่ภายใต้การประสานงานของไอซีทีส่วนนโยบาย มีหน้าที่ในการผลักดันแผน ICT ของชาติให้สำเร็จในการเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานความรู้ ประกอบด้วย
  • NIMOS : National R&D Centre in ICT : http://www.mimos.my/
  • CyberSecurity Malaysia : www.cybersecurity.my
 3. Industry Division จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
  • Malaysia Nuclear Agency : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
  • SIRIM : หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อช่วยให้ธุรกิจเอกชนมาเลเซียสามารถแข่งขันได้ ด้วยคุณภาพและนวัตกรรม โดยให้นักวิทยาสาสตร์ทำงานร่วมกับบริษัท SME
  • Department of Standards Malaysia : ดูแลด้านมาตรฐานของประเทศและการให้การรับรอง
  • Malaysian Technolgy Development Corporation
  • Malaysia Design Council
  • Atomic Energy Licencing Board : Control and supervision of radioactive material usage in industries. The board also checks and enforces safety rules.
 4. S&T Core Division มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานการประเมินผลและตรวจสอบโครงการที่ได้รับ การอนุมัติภายใต้ ScienceFund (SF) และ Pre-Commercialisation Fund ซึ่งอยู่ภายใต้ Community InnoFund (CIF) และ TechnoFund (TF).
 5. Sea to Space (S2S) Division มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและการประสานงานของการวิจัย การพัฒนาเชิงพาณิชย์และทุนนวัตกรรมเช่นเดียวกับการให้ความรู้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เน้นเฉพาะในด้านเทคโนโลยีอวกาศและการบิน การสำรวจระยไกล อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าถึงได้ที่ : เว็บไซต์ข้ออมูลแหล่งสารสนเทศอาเซียนและงานวิจัยอาเซียน : Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI) ประเทศมาเลเซีย 

เรียบเรียงข้อมูลโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. งานสมองไหลกลับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป