เนื้อหาของเอกสารและข้อมูลได้มาจากการจัดงาน "อนาคตเศรษฐกิจใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Future Thailand)" ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้จาก www.thaiaec2013.com หรือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กลุ่มวิสาหกิจหรือคลัสเตอร์อุตสาหกรรมคือการรวมตัวกันของกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลายจากต้นน้ำไปถึงปลายน้ำเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการสรางมูลค่าของสินค้าและบริการในประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ โดยแบ่งออกเป็น 12 คลัสเตอร์ ได้แก่

 • คลัสเตอร์โลจิสติกส์ เป้าหมายคือ การเชื่อมโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้าน โดยการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเชื่อมต่อในอาเซียน และการเชื่อมโยงทางทะเลในอาเซียน
 • คลัสเตอร์สุขภาพและความงาม เป้าหมายคือ การผลักดันธุรกิจเกี่ยวเนื่องและการเชื่อมโยงกับ AEC โดยให้สอดรับกับนโยบาย Medical Hub
 • คลัสเตอร์ท่องเที่ยว เป้าหมายคือ การเข้าถึงและเชื่อมโยงภายในอาเซียน โดยจะผนวกรวมกับธุรกิจการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (Mice) เพราะไทยมีนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบการประชุม สัมมนา และนิทรรศการ และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากอาเซียนเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้น
 • คลัสเตอร์อู่ต่อเรือและซ่อมเรือ เป้าหมายคือ ภายใน 5 ปีแรกหรือภายในปี 2563 จะเน้นการผลิตเรือภายในประเทศให้มากขึ้น ส่วนระยะ 2 หรือ 10 ปี จะมุ่งทำตลาดต่างประเทศและเป็นผู้นำเรือเฉพาะทาง เช่น เรื่องท่องเที่ยว เรือขนส่ง และภายใน 15 ปี จะสร้างความเป็นเลิศในระดับสากลโดยตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลาง "อู่ต่อเรือ"
 • คลัสเตอร์ยานยนต์ เป้าหมายคือ จะเน้นการพัมนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างยานยนต์ในอนาคต เน้นการประหยัดน้ำมัน
 • คลัสเตอร์เกษตร เป้าหมายคือ เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรสำคัญของไทยในตลาดอาเซียน
 • คลัสเตอร์อาหาร เป้าหมายคือ ให้ไทยเป็นครัวของโลก ที่จะเน้นความโดดเด่นด้านความปลอดภัย สินค้าได้มาตรฐานสากล และมาตรฐานอาหารฮาลาล
 • คลัสเตอร์ยางพาราและไม้ยาง เป้าหมายคือ สร้างความร่วมมือกับอินโดนีเซีย และมาเลเซียในด้านการสร้างโอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์จากไม้ยาง และน้ำยางพารา
 • คลัสเตอร์สิ่งพิมพ์และบรรณุภัณฑ์ เป้าหมายคือ จะพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อป้อนปริมาณการขนส่งสินค้าในแต่ละอุตสาหกรรมที่จะเพิ่มขึ้น รวมถึงการเชื่อมโยงกับ AEC ผ่านโครงการ 2 ล้านล้าน
 • คลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เป้าหมายคือ จะเน้นการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางแฟชั่น
 • คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายคือ เน้นการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจากภาคการเกษตรเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ และการเป็นศูนย์กลางของพลังงานทดแทนแบบใหม่ๆ รวมถึง ตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำพลังงานหมุนเวียนของอาเซียน
 • คลัสเตอร์ก่อสร้างและวัสดุ เป้าหมายคือ จะเน้นพัฒนาแรงงาน รูปแบบผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอาเซียนและเชื่อมโยงกับโครงการ 2 ล้านล้าน

เรียบเรียงข้อมูลโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. งานสมองไหลกลับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าถึงได้ที่ เว็บไซต์ข้ออมูลแหล่งสารสนเทศอาเซียนและงานวิจัยอาเซียน : อนาคตปรเทศไทยภายใต้เส้นทาง 12 คลัสเตอร์อาเซียน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป