เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

พระอัจฉริยภาพและพระกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและโครงการตามพระราชดำริฯ ที่ดำเนินงาน  โดย สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงประโยชน์และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ เพื่อโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

ดังนั้น โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจึงได้เริ่มดำเนินงานใน พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมุ่งพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ได้แก่ เด็กจากโรงเรียนในชนบท เด็กป่วยในโรงพยาบาล ผู้พิการ ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน และเยาวชนในสถานพินิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานโครงการฯ พระราชทานแนวพระราชดำริ แนวทางการดำเนินงาน และทรงติดตามงานในโครงการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนและบุคลากรในทุกระดับ ให้มีโอกาสได้ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การดูงาน การเข้ารับการอบรม การทำวิจัย ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับสูงตามศักยภาพและความสนใจของแต่ละคน เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ กลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นี้ คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ โดย สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จึงมีดำริที่จะจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” ขึ้น 

alt ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

 

 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า งานสัมมนาและนิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนผลงานที่เป็นรูปธรรมของโครงการ อันเป็นผลจากการดำเนินงานในช่วง ๑๙ ปีที่ผ่านมา “สวทช. รู้สึกป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้จัดงานสัมมนาและนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมในโครงการ นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย ตลอดจนประชาชนทั่วไป” ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวเสริมว่า “แนวทางและประสบการณ์ที่ได้จากโครงการนี้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบทบาทในการนำแนวพระราชดำริไปขยายผลต่อไป เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการมีจำนวนมากขึ้น เพิ่มเติมจากโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังดำเนินงานอยู่” 

 

ในโอกาสเดียวกันนี้ สวทช. ยังได้จัดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 ขึ้นภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของ สวทช. ที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ โดยในปีนี้มุ่งเน้น การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ ทั้งด้านเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ และการผลิตและบริการ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป