เนื่องจากใกล้เทศกาลลอยกระทงเข้ามาแล้ว ทางศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์การลอยกระทงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในโอกาสนี้ จึงได้จัดทำเอกสารความรู้ เรื่อง "นักวิชาการแนะใช้ หลัก 3R ลอยกระทง พร้อมชวนรณรงค์ลอยกระทงวัสดุแบบเดียวกัน"  โดย ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีโพลิเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ตัวอย่างเนื้อหา : นักวิชาการแนะ 3 วิธี ลอยกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  1. เลือกวัสดุของกระทงให้เหมาะสมกับพื้นที่  
  2. ใช้หลัก 3R กับ การลอยกระทง คือ ลด (Reduce) ใช้ร่วมกัน (Reuse) แปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
  3. ชวนชุมชนและหน่วยงานรณรงค์ “ลอย กระทงวัสดุแบบ เดียวกัน” เพื่อให้สะดวกต่อการจับเก็บและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป