โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย นำเสนอแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค Ebola ประเทศไทย 2557 ของกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอในรายละเอียดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคไวรัสอีโบลา การติดต่อและการแพร่กระจายของโรค

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอีโบลา

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไวรัสอีโบลา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ 80 นาโนเมตร ยาว 790-970 นาโนเมตร อยู่ในตระกูล Filoviridae ประกอบด้วย 5 สายพันธุ์ ได้แก่ Zaire, Sudan, Cote d’ Ivoire, Bundibugyo และ Reston โดยสายพันธุ์ Reston ไม่ก่อโรคโรคในคน ไวรัสอีโบลามีรูปแบบที่แตกต่างกันได้หลายรูปแบบ และอาจจะเกี่ยวพันกับการแสดงออกของโรคอื่นๆ ซึ่งยังต้องการงานวิจัยเพิ่มเติม เอกสารฉบับเต็ม

อีโบล่า........ มหันตภัยโรคระบาดสัตว์สู่คน

โรคไวรัสอีโบล่า (Ebola) เป็นตัวอย่างอันดีของการแพร่โรคระบาดจากสัตว์สู่คน โดยที่ค้นพบในปี พ.ศ. 2548 ว่าไวรัสอีโบล่ามีแหล่งเพาะเชื้ออยู่ในค้างคาวกินพืช Hypsignathus monstrorus Epomops franqueti และ Myonycteris torguata ในแอฟริกา โดยมีพื้นที่หากินอยู่ในแหล่งที่ระบาดประจำ ใน Zaire Sudan Gabon Ivory Coast และ Uganda

พัฒนาการการระบาดสามารถอธิบายได้จากการรุกล้ำเข้าในอาณาจักรของสัตว์ป่า ทั้งนี้ โดยการจับค้างคาวเพื่อการบริโภค ทำให้เกิดการติดโรคทั้งในคนฆ่า ชำแหละ คนกิน และยังติดต่อจากคนสู่คนในที่สุด นอกจากนั้น ยังเกิดขึ้นจากการสัมผัสสัตว์ป่าอื่นๆ ที่ได้รับเชื้อจากค้างคาว... เอกสารฉบับเต็ม

แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค Ebola ประเทศไทย 2557

การระบาดของโรค Ebola มีการระบาดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะระบาดต่อไป ด้วยในยุคโลกาภิวัฒน์การระบาดข้ามทวีปหรือข้ามประเทศอาจเกิดขึ้นได้ การเตรียมพร้อมในวิธีดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและควบคุมโรค Ebola โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน แบ่งบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนไว้พอสังเขป ตั้งแต่การให้การรักษาดูแลผู้ป่วย การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ การควบคุมป้องกันโรค ผู้ใดจะต้องทำอะไร อย่างไร เมื่อใด ในกรณีพบผู้ป่วยที่มาด้วยอาการสงสัยติดเชื้อไวรัส Ebola เอกสารฉบับเต็ม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป