สไลด์บรรยายหัวข้อ "วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและ ความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย” โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ในงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  “การต่อยอดธุรกิจของ MAI ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ โถงนิทรรศการ ชัน: 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป