ประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โลก (Global Young Scientists Summit: GYSS) 2014 เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิทยาศาสตร์อาวุโสกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ, ดร.น้ำริน ไทยตรง, ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์, ดร.สมพงค์ จิตต์มั่น และ นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป