ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวสุนทรพจน์ “สถานการณ์บ้านเมืองประจาปี” (State of the Union)

นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ขึ้นกล่าว สุนทรพจน์แถลงถึงสถานการณ์บ้านเมืองประจาปี หรือ State of the Union เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 โดยมีสาระสาคัญมุ่งเน้นไปยัง ประเด็นทางด้านการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ ศึกษา พลังงานสะอาด (Clean Energy) และการสร้างงาน ซึ่งจาก ผลสรุปโดยภาพรวมนั้น ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก State of the Union ที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ขึ้นกล่าวเมื่อปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในปี 2011 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังคงมีนโยบายสนับสนุนการ พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่จะส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมต่อไปในอนาคต
แม้ว่าปัจจุบันจะเป็นยุคการกลับมาของพรรครีพับลิกัน (Republican) ซึ่งมุ่งเน้นในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐให้น้อยที่สุด ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้เน้นย้าถึงการสร้างงานที่อาจเกิดขึ้น จากการลงทุนในงานวิจัยและการพัฒนาที่รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุน โดยคาดว่า ในงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถสร้างงานและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแนวใหม่ที่จะ พัฒนาเป็นรากฐานของธุรกิจในสหรัฐฯ หรือประเทศอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

X-47B เครื่องบินสอดแนมที่ไม่ต้องการนักบิน

เครื่องบินบังคับรุ่นใหม่ X-47B ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ซึ่งผลิตโดยบริษัท Northrop Grumman เป็นเครื่องบินสอดแนมที่ใช้ ระบบปฏิบัติการบินแบบอัตโนมัติโดยสามารถบินได้โดยไม่จำเป็น ต้องมีนักบินบังคับ ได้ถูกนำมาทดลองบินครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ณ ฐานทัพอากาศ Edwards Air Force มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เครื่องบิน X-47B ทั้งนี้ กองทัพเรือสหรัฐฯ คาดหวังว่าภายใน 1-2 ปีข้างหน้าเครื่องบินดังกล่าวจะสามารถนำมา ปฏิบัติการจริง และสามารถขึ้นบินและลงจอดภายในเครื่องบินขนถ่ายได้ จากการทดลองบินดังกล่าวพบว่า X-47B นั้น สามารถปฏิบัติการบินได้จริง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 29 นาทีก่อนจะลง จอดภายในฐานทัพ Edwards Air Force ได้สำเร็จภายใต้สภาพ อากาศพร่ามัว

เปลี่ยนปลูกถ่ายเส้นเลือดหัวใจทำได้ไม่ยากแล้ว

นี่เป็นอีกก้าวหนึ่งของเทคโนโลยีอนาคตสาขาการแพทย์ ที่เพิ่งมีการนำออกเผยแพร่ ซึ่งจะมีความเป็นไปได้ในการเก็บรักษา เส้นเลือดและนำลงมาจากหิ้งเพื่อใช้ในการผ่าตัดที่ต้องการเส้นเลือดสำหรับการทำการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (by-passed)
วารสาร Science Trans-lational Medicine ได้นำเสนองาน ผลงานต้นแบบเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งเป็นของ Dr. Shannon Dahl และทีมงานจากบริษัท Humacyte บริษัทเล็กๆในเมือง Derham มลรัฐ North Carolina เคล็ดลับ ของผู้วิจัยคือ การผสมผสาน เซลล์กล้ามเนื้อ (smooth-muscle cells) เข้าด้วยกัน ซึ่งเซลล์ กล้ามเนื้อดังกล่าว จะแตกต่างจากกล้ามเนื้อที่ปกคลุมกระดูกและสามารถทาให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ มันเป็นส่วนประกอบของอวัยวะ ต่างๆ อาทิ ลำไส้ และเส้นเลือดซึ่งบางขณะต้องการเปลี่ยนรูปทรง ขณะกำลังทำหน้าที่ของมันอยู่

นโยบายในการศึกษาเรื่องชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology) ของสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการประชุมเรื่อง “Synthetic Biology : The President’s Bioethics Commission Report” ณ Center for American Progress, Washington DC การจัดประชุมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่นโยบายแนวทางในการศึกษาและวิจัยด้านชีววิทยาสังเคราะห์ หรือ Synthetic Biology ซึ่งจัดทาโดยคณะกรรมาธิการที่ถูกจัดตั้งเพื่อการศึกษาด้านชีววิทยาสังเคราะห์เพื่อเสนอต่อนายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 โดยการศึกษาและงานวิจัย ทางด้านชีววิทยาสังเคราะห์นั้น เป็นการศึกษาโดยใช้ความรู้ทางด้าน ชีววิทยา วิศวกรรม พันธุกรรม เคมี และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้พื้นฐานความรู้และเทคนิคทางด้าน ชีววิทยาเป็นหลัก ซึ่งงานวิจัยทางด้านดังกล่าวในปัจจุบัน มักจะเกี่ยว ข้องกับการสังเคราะห์ชิ้นส่วนทางพันธุกรรม หรือ ดีเอนเอ เพื่อนามาสร้างระบบชีวเคมี หรือส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสร้างชิ้นส่วนของดีเอนเอจาก แบคทีเรียชนิดหนึ่ง แล้วนาชิ้นส่วนดังกล่าวไปใส่ในแบคทีเรียอีก สายพันธุ์หนึ่ง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์ตาม คุณลักษณะที่ต้องการ ทั้งนี้ เราสามารถนาความรู้และแนวคิด จากงานวิจัยดังกล่าว มาประยุกต์และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้าน ต่างๆ เช่น การผลิตแหล่งพลังงานสะอาด (Clean Energy Sources) เพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากน้ามัน การเพิ่มผลผลิตวัคซีน การผลิตยารักษาโรค การสร้างหรือผลิตพืชทางการเกษตร เป็นต้น

การเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยนาโนเทคโนโลยี

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Northwestern มลรัฐ Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำผลึกขนาดนาโน (Nanocrystals) ของหินเกลือ (Rock Salt) ไปใส่ใน Lead Telluride (PbTe) เพื่อสร้างวัสดุที่สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้ง (Heat Waste) ซึ่งเป็นพลังงานความร้อนที่ถูกปล่อยทิ้ง ออกมาจากการผลิตในระบบต่างๆ เช่น ระบบท่อไอเสียรถยนต์ กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือความร้อนจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น ผลการทดลองได้พบว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากงานวิจัยที่ผ่านมา
ผลึกขนาดนาโน หรือ Nanocrystals เป็นการตก ผลึกของอะตอมจำนวนหลักร้อยถึงหลักหมื่นอะตอม ซึ่งมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสิบนาโนเมตร และมีคุณสมบัติทาง กายภาพและทางเคมีต่างจากโมเลกุลขนาดใหญ่อื่นๆ 

ผลกระทบของยาปฏิชีวนะต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันผู้บริโภคใส่ใจในการเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพจะช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีจึงถูกนาเข้ามาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตมีการนำยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตพืชและสัตว์อย่างแพร่หลาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื่อมีการใช้ยาปฏิชีวนะที่มากจนเกินไป ปัญหาที่เกิดตามมาคือ การดื้อยา โดยเกิดขึ้นเมื่อยาปฏิชีวนะไปรวม ตัวกับยีนต้านทานยา (Resistance Gene) จนก่อให้เกิดโรคดื้อยาตาม มา และสามารถแพร่กระจายไปยังสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้ โรคดื้อต่อยาปฏิชีวนะสามารถถ่ายทอดไปยังมนุษย์ได้หลายทาง เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะในการทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เมื่อมีการนำเนื้อสัตว์ หรือนมวัวดิบมาประกอบอาหาร มนุษย์ก็จะได้รับโรคดื้อต่อยาปฏิชีวนะจากอาหาร จากนั้นโรคดังกล่าวก็จะแพร่กระจายในกลุ่มมนุษย์ต่อไป

สาเหตุหนึ่งของการเกิดศีรษะล้านในเพศชาย

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) เป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่ยังไม่ได้พัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดใดๆ ซึ่งในสภาวะที่เหมาะสม Stem Cell สามารถแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจานวนและเปลี่ยนเป็นเซลล์ชนิดอื่นๆ ที่มีหน้าที่เฉพาะทางจนสามารถพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะต่างๆ หรือแม้แต่กระดูก นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาซ่อมแซมระบบ ภูมิคุ้มกัน รวมทั้งทดแทนเซลล์ที่ถูกทำลายจากการบาดเจ็บหรือ โรคร้ายแรงต่างๆ จากงานวิจัยล่าสุดพบว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด ศีรษะล้านในเพศชายเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของ Stem Cell ซึ่งในสภาวะปรกติ Stem Cell ที่บริเวณหนังศีรษะจะถูกพัฒนา ไปเป็นเซลล์รากผม (Hair Follicles) โดยจะพัฒนาและเจริญเป็น เส้นผมต่อไป ดังนั้นหาก Stem Cell ทางานผิดปรกติก็จะส่งผล โดยตรงต่อการพัฒนาเป็นต้นกาเนิดเซลล์รากผม (Hair Follicle Progenitor Cells) รวมถึงการสร้างเส้นผมในที่สุด

ผลกระทบของ STECs ต่อระบบสาธารณสุขด้านสุขภาพและอาหาร

Shiga Toxin-Producing Escherichia coli (STEC) เป็นกลุ่มของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ โดยผู้ติดเชื้อจะมีอาการท้องเสียถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ หรืออาการลำไส้ ใหญ่อักเสบมีเลือดออก (haemorrhagic colitis, HC) และมี อาการปวดเกร็งอย่างรุนแรงในช่องท้อง ถ่ายเป็นเลือดสด ไม่มีไข้ หรือมีไข้ต่ำ ในผู้ป่วยที่ถ่ายเป็นเลือดสดโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการ haemolytic uremic syn-drome (HUS) ตามมา ซึ่ง HUS นั้น เป็นอาการแทรกซ้อน ทางไตที่เรียกว่า กลุ่มอาการเม็ดเลือดแดงแตกและไตวาย ทาให้ เกิดการเสียชีวิต โดยที่ผู้ติดเชื้ออาจไม่แสดงอาการของโรคแต่ สามารถถ่ายทอดเชื้อให้ผู้อื่นได้ ทาให้เกิดเป็นโรคระบาดรุนแรงในที่สุด

แนะนำหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา

อุทยานนวัตกรรม (Innovation park) คือ อุทยานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมที่ สามารถก่อให้เกิดอุตสาหกรรมหรือวิทยาศาสตร์ในเชิงพาณิชย์ ในรูปแบบใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ให้คำ ปรึกษา ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนธุรกิจ (Business Plan) การเงิน (Capital and Fi-nance) ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) สิทธิทางปัญญา (Intellectual Property) การตลาด (Marketing) เป็นต้น โดย ทำการถ่ายทอดออกสู่ตลาด โดยผ่านกลไกการเชื่อมโยงผ่าน เครือข่าย หน่วยงาน หรือองค์กรที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตร ทั้งนี้ อุทยานนวัตกรรมส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ จัดตั้งโดยมหาวิทยาลัย ในมลรัฐต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐบาล หรือ เขตการปกครองท้องถิ่นภายใต้มลรัฐนั้นๆ ทั้งนี้ ในสหรัฐฯ มีอุทยานนวัตกรรมอยู่หลายแห่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/463----32554

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป