โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเขื่อนรัชชประภา เป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทยและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการตรวจสอบเขื่อนให้มีการทำงานที่สะดวกมากขึ้น และมีความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยมีขอบเขตของงานในการอ่านค่าหลุมวัดน้ำ เริ่มตั้งแต่ Saddle DAM ไปจนถึง Spill Way

ดูข้อมูลเพิ่มเติมการวิจัยเรื่องระบบสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลชุดตรวจวัดแรงดันน้ำของเขื่อน โดย กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ ได้ที่ http://stks.or.th

บรรณานุกรม: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. รายงานประจำปี 2552 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แ่ห่งชาติ. ปทุมธานี : ศูนย์, 2553.

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป