ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม  2014

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม สมาคมยุโรป (European consortium) ได้เปิดตัววิธีการใหม่ในการประเมินมหาวิทยาลัย ที่ให้ชื่อว่า  U-Multirank ซึ่งเป็นระบบฐาน
ข้อมูลที่ให้ค้นหาผลการดำเนินงาน (performance) ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีการประเมินสถาบันการศึกษาในหลายตัวชี้วัด เช่นความร่วมมือการวิจัยในระดับภูมิภาคและการสนับสนุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ ระบบฐานข้อมูลนี้จะช่วยให้คนที่ต้องการจะดูรายละเอียดเรื่องผลการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา เปรียบเทียบกับอีกมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งได้ด้วย   รวมถึงสามารถค้นหาชื่อของมหาวิทยาลัยที่ผลงานดีเด่นในสาขาหนึ่งๆได้ด้วย ระบบนี้มีข้อโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความแตกต่างจากระบบการจัดอันดับที่มีอยู่เดิมในขณะนี้  ที่ดูเหมือนว่าทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในมิติ ตารางเดียวที่มุ่งเน้นหลักในเรื่องงานวิจัย

อ้างอิง : University ranking. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 509(7501), 404-405.

http://www.nature.com/news/seven-days-16-22-may-2014-1.15260

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป