ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม  2014

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  สถาบัน Chinese Academy of Sciences และ National Natural Science Foundation of China  ได้ร่วมกันประกาศนโยบายใหม่เรื่องวารสารแบบเปิด   คือนักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานให้ทำการเผยแพร่ผลการศึกษาออกสู่สาธารณะแบบอิสระที่จะเข้าอ่านได้ เอกสารจากผลงานวิจัยจะต้องทำในแบบออนไลน์เปิดให้เข้าถึงได้ไม่ช้ากว่าหนึ่งปีหลังจากที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

อ้างอิง :China open access . (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 509(7501), 404-405

.http://www.nature.com/news/seven-days-16-22-may-2014-1.15260

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป