การวิจัยแบบมุ่งเป้า (Goal oriented research) เป็นนโยบายสําคัญที่องค์กรสนับสนุนการวิจัย ระดับประเทศ (5 ส. 1 ว.) ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สํานักงาน คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เห็นถึงความสําคัญร่วมกัน อีกทั้งฝ่ายบริหารก็ให้ความสําคัญต่อการใช้ข้อมูลหรือผลลัพธ์การวิจัยในการพัฒนาพัฒนาประเทศในทุกมิติทั้งด้านวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม ในปี 2555 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มพิเศษให้กับโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าใน 5 สาขา

 1. ข้าว
 2. มันสําปะหลัง
 3. ยางพารา
 4. ระบบโลจิสติกส์
 5. การท่องเที่ยว

และมีการกำหนดสาขาวิจัยมุ่งเป้าเพิ่มเติมในปีต่อๆ ไป เช่น

 1. ข้าวเพื่อการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
 2. มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่า
 3. ยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้
 4. ปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการผลิต
 5. การเพิ่มมูลค่าอ้อยและน้ำตาล
 6. สมุนไพรไทย
 7. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้
 8. โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุนการผลิต
 9. สานเกลียวคู่นวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย
 10. สิ่งแวดล้อมและการปลี่ยนแปลง
 11. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
 12. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 13. การแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มประสิทธิภาพ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป