กลูโคสไบโอเซนเซอร์คือ ไบโอเซนเซอร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อต้องการติดตามปริมาณกลูโคส เป็นไบโอเซนเซอร์ที่รู้จักกันเป็นชนิดแรก ประดิษฐ์ขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อ Leland C. Clark ในปี ค.ศ. 1962 โดยใช้สารชีวภาพคือ เอนไซม์ glucose oxidase ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อกลูโคส

การวัดปริมาณกลูโคสโดยอาศัยเอนไซม์ glucose oxidase เกิดขึ้นได้จากเอนไซม์ glucose oxidase ไปเปลี่ยนกลูโคสให้กลายเป็น gluconolactone หรือ gluconic acid ซึ่งในขณะเดียวกันทำให้เอนไซม์ glucose oxidase เปลี่ยนจากรูปออกซิไดซ์เป็นรูปรีดิวซ์พร้อมทั้งให้ 2 อิเล็กตรอนและ 2 โปรตอน เมื่ออยู่ในสภาวะมีออกซิเจน จะทำให้เอนไซม์ glucose oxidase รูปรีดิวซ์เกิดการรับ 2 อิเล็กตรอนและ 2 โปรตอน ได้เป็น hydrogen peroxide ในขณะเดียวกัน hydrogen peroxide สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ hydrogen peroxide ทำให้เกิดการไหลของกระแส การวัดกระแสของตัวแปลงสัญญาณจะสัมพันธ์กับปริมาณกลูโคสที่ต้องการตรวจวัด

ที่มา:

อัญชลี สำเภา. "ไบโอเซนเซอร์ : การสร้าง การทำงาน และประโยชน์ของไบโอเซนเซอร์" เทคโนโลยีวัสดุ. 62 : 13-18 : มกราคม - มีนาคม 2554.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป