ดร. อัญชลี สำเภา และคณะ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พัฒนาปรอทไบโอเซนเซอร์เพื่อเป็นทางเลือกในการติดตามปริมาณปรอท ทดแทนการหาปริมาณปรอทที่ต้องอาศัยเครื่องมือราคาแพงด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโตรเมตรี โดยเทคนิคนี้ใช้เวลาในการตรวจหาต่อตัวอย่างนาน ราคาการตรวจหาต่อตัวอย่างสูง ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ นอกจากนี้ต้องเตรียมตัวอย่างให้เหมาะสมต่อการตรวจหาของเครื่องมือ

ปรอทไบโอเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นอาศัยหลักการตรวจหาทางอ้อม โดยอาศัยหลักการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์กลูโคสออกซิเดสด้วยปรอท ในขณะที่ไม่มีปรอท เอนไซม์กลูโคสออกซิเดสจะทำงานและให้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ออกมาทำหน้าที่เป็นสารตัวกลางทางไฟฟ้า เมื่อให้ศักย์กระตุ้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้เกิดอิเล็กตรอนและได้สัญญาณกระแสซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณกลูโคส ในการใช้ปรอทไบโอเซนเซอร์เพื่อหาปริมาณปรอทจะเติมกลูโคสมากเกินพอที่ปริมาณค่าคงที่ค่าหนึ่ง จากนั้นจะเติมปรอทเพื่อไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์กลูโคสออกซิเดสส่งผลให้การผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์น้อยลง เมื่อสร้างกราฟมาตรฐานของเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์กับปริมาณปรอทจะสามารถนำไปเทียบหาปริมาณปรอทในสิ่งแวดล้อมได้

งานวิจัยได้ใช้ไบโอเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดสอบหาปริมาณปรอทในน้ำตัวอย่างจากแหล่งน้ำในธรรมชาติเทียบกับวิธีมาตรฐานคือแกรไฟต์เฟอร์เนสอะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโตรเมตรี (GFAAS) พบว่าทั้งสองวิธีให้ค่าสถิติ t-test ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แต่ไบโอเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นมีข้อดีคือ ไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง ราคาการตรวจหาต่อตัวอย่างถูกลง ใช้เวลาในการตรวจหาสั้น มีความไวในการตรวจหาดี และมีความจำเพาะเจาะจงสูง

ที่มา:

อัญชลี สำเภา. "ไบโอเซนเซอร์ : การสร้าง การทำงาน และประโยชน์ของไบโอเซนเซอร์" เทคโนโลยีวัสดุ. 62 : 13-18 : มกราคม - มีนาคม 2554.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป