หลักการของเทคนิคนี้

ส่องผ่านรังสีเอ็กซ์พลังงานต่ำผลิตจากแหล่งกำเนิดแสงซินโครตรอนไปที่ท่อนาโนที่มุมต่างๆ เพื่อดูการจัดเรียงตัวของอะตอมที่มุมต่างๆ ลำแสงของรังสีเอ็กซ์ที่สเกลระดับนาโนจะประพฤติตัวเป็นอนุภาคซึ่งก็คือลำอนุภาคโฟตอน ที่เมื่อตกกระทบโมเลกุลคาร์บอนของท่อนาโน โฟตอนจะถูกดูดกลืนโดยอิเล็กตรอนที่วนรอบๆ นิวเคลียสของอะตอมนั้น โดยอิเล็กตรอนที่วนใกล้นิวเคลียสมากที่สุดจะได้รับพลังงานจากโฟตอนมากที่สุด แล้วอิเล็กตรอนพลังงานสูงเหล่านี้จะกระโดดเข้าสู่วงโคจรที่ไกลจากนิวเคลียสกว่าเดิม หลังจากนั้นอิเล็กตรอนจะตกกลับสู่วงโคจรที่มีพลังงานต่ำกว่าพร้อมกับคายพลังงานออกมาที่มีค่าเฉพาะค่าหนึ่ง เมื่อเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับอิเล็กตรอนในคาร์บอนอะตอมของท่อนาโนหลายตัวเข้า พลังงานที่คายออกมาจะมากพอที่จะเห็นเป็นแถบสี ทำให้นักวิทยาศาสตร์บันทึกได้ แถบสีหรือสเปกตรัมนี้เองจะเป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมการดูดกลืนโฟตอนของท่อนาโนที่แต่ละค่าพลังงานของรังสีเอ็กซ์ที่ส่องผ่าน และเมื่อทำการวิเคราะห์แถบสีพวกนี้แล้ว นักวิทยาศาสตร์จะสามารถค้นพบคุณสมบัติเชิงอิเล็กทรอนิกส์และเชิงกายภาพของท่อนาโนได้ ในขณะที่อิเล็กตรอนดูดซับโฟตอนจนมีพลังงานสูงมาก อิเล็กตรอนจะสามารถหลุดอออกจากอะตอม กลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระ นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจวัดและนำมาวิเคราะห์ได้เช่นกัน

ที่มา:

เทคนิคใหม่ในการศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติของท่อนาโน (Nanotube). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.vcharkarn.com/vcafe/33962 (วันที่ค้นข้อมูล : 22 กรกฎาคม 2557).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป